Punktacja wypracowania maturalnego z języka polskiego

Matura 2005-2015 – esej (wypracowanie)

[spoiler]
Poradnik: Matura pisemna z języka polskiego esej.

I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można przyznać maksymalnie 25 punktów)

Rozwinięcie tematu to realizowanie określonego celu twórczego zawartego w wybranym przez siebie zagadnieniu. Należy pisać w taki sposób, aby zauważać istotne elementy analizowanego fragmentu treści.

II KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów)

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu

− podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym,
− uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części,
− wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

III. STYL (maksymalnie 5 punktów)

− jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka,
− zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka,
− na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

IV. JĘZYK (maksymalnie 12 punktów)

− język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeologia i fleksja,
− język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja,
− język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne składnia, słownictwo i frazeologia,
− język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, słownikowych, frazeologicznych i fleksyjnych,
− język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów składniowych, słownikowych i frazeologicznych.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty)

− bezbłędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy);
− poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia); na ogół poprawna interpunkcja;
− poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia); interpunkcja niezakłócająca komunikacji (mimo różnych błędów).

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY 0 – 4

[/spoiler]

Punktacja maturalna od 2015 r. – rozprawka

MATURA PODSTAWOWA PP ROZPRAWKA PROBLEMOWA

Poradnik: Matura pisemna – rozprawka problemowa.
Rozprawka problemowa punktacja - matura pp

MATURA PODSTAWOWA PP ROZPRAWKA INTERPRETACJA

Poradnik: Matura pisemna – rozprawka interpretacja.

Rozprawka interpretacja tekstu poetyckiego punktacja - pp

MATURA ROZSZERZONA PR ROZPRAWKA ARGUMENTACYJNA

Poradnik: Matura pisemna – rozprawka argumentacyjna.

Rozprawka argumentacyjna pr punktacja

MATURA ROZSZERZONA PR ROZPRAWKA INTERPRETACJA PORÓWNAWCZA

Poradnik: Matura pisemna – interpretacja porównawcza.

Rozprawka interpretacja porównawcza pr punktacja