Matura 2015 język angielski r 8-9

Zadanie 8. (0–4) Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (8.1.–8.4.) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.

THE NEWSPAPER OF TOMORROW

Should we think of the newspaper as an everlasting institution? It might seem that the newspaper was born many generations ago and, 8.1. _____ very recently, had no competition. Of course this is not true. In the 1920s, it was the invention of the radio 8.2. ______ was supposed to kill the newspaper. Then it was TV news and the Internet. The newspaper has evolved and adapted. One of the examples of such changes is the disappearance of the evening edition newspaper due to TV news.

Visions of what newspapers might 8.3. ________ like in the future varied throughout the 20th century. In the 21st century they’ve taken the form of a multimedia product that lives on your tablet. One thing is certain – newspapers will continue to evolve for many decades 8.4. ________come, becoming more and more technologically advanced.

A. to B. until/till C. be/look D. that/which

W miejsce luki 8.1. należy wstawić wyraz:

This movie requires Flash Player 9

W miejsce luki 8.2. należy wstawić wyraz:

This movie requires Flash Player 9

W miejsce luki 8.3. należy wstawić wyraz:

This movie requires Flash Player 9

W miejsce luki 8.4. należy wstawić wyraz:

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 9. (0–4) Uzupełnij zdania 9.1.–9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane.

9.1. When I was a lecturer at university, I (use / speak / public) ____________ at least three times a week, but since I retired it has happened only occasionally.

9.2. I have to write down this limerick. I won’t manage (learn / it / heart) _______ in five minutes.

9.3. The manager’s sarcastic comments (prevent / I / express) ________ my opinion at the last meeting.

9.4. If I knew how to ski, I (go / ski) ____________ with a group of friends last weekend.

A. to learn it by heart
B. would have gone skiing
C. used to speak in public/publicly/publically was/got used to speaking in public/publicly/publically
D. prevented me (from) expressing prevented my expressing were prevented when I expressed

W miejsce luki 9.1. należy wstawić:

This movie requires Flash Player 9

W miejsce luki 9.2. należy wstawić:

This movie requires Flash Player 9

W miejsce luki 9.3. należy wstawić:

This movie requires Flash Player 9

W miejsce luki 9.4. należy wstawić:

This movie requires Flash Player 9

Dodaj komentarz